HD's logotype

HD

News · Sweden
HD Bilagor/Stickers

HD Bilagor/Stickers

Inserts
Bokning
Samtliga bokningsönskemål skall ske skriftligentill Bonnier News. För att gälla som en aktiv bokningskall bekräftelse ha erh.llits fr.n Bonnier News.Omfång och vikt skall anges vid bokningenVid bokning av sektionering skall önskat omf.nganges. Eventuella ändringar i omf.ng skall meddelasBonnier News i god tid innan utgivning. Vidbokning av ibladad eller inklamrad bilaga skallönskat omf.ng, format samt vikt anges. Avbokning
Avbokning eller önskem.l om flytt skall ske senastfyra veckor före bokad publiceringsvecka. Omavbokning/flytt meddelas senare än s. kommerni att debiteras 50% av det avtalade beloppet. Bilagans avsändare
Det är ett absolut krav attinga missförst.nd eller misstolkningar kan görasvad gäller bilagans avsändare och/eller producent.Bonnier News f.r inte framst. som avsändareeller producent av bilagan. Begrepp som “utgivareav denna...” f.r inte användas i bilagan elleri säljmaterialför bilagan. Istället rekommenderasbegreppsom “producent” eller “producerad i samarbetemed...” Begrepp som “ansvarig utgivare”eller “chefredaktör” f.r heller inte användas. Annonsmarkering
Hela bilagan är att betraktasom en annons och skall därför annonsmarkerasenligt TU:s bestämmelser. Första sidan och varjehelsida skall överst ha en annonsmarkering meden höjd av 7 mm: “HELA DENNA BILAGA ÄR ENANNONS FR.N...” P. höger och vänster sida omdenna text ordet “ANNONS”. Undantag är sidormed konventionella helsidesannonser. Produktionsruta
Produktionrutan skall följande informationfinnas med:- Kontaktinformation till avsändaren - Texten“Medföljer som bilaga i ex Sydsvenskan + m.nad+ .r” (kan alternativt läggas p. första sidan)- Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing,Malmö, Bold Printing, Bor.s, Daily Print, Ume. Layout
Bilagans utseende m.ste tydligt skilja sig fr.n v.raegna morgontidningar. Det skall tydligt framg. attbilagan inte är en produkt fr.n v.ra varumärken.Bilagans typsnitt f.r ej efterlikna de typsnitt somvi använder. Innehållsgranskning
Bonnier News skall alltid ges möjlighet att företryck granska bilagan och dess inneh.ll. Därförbehöver vi i god tid före tryckdag HELA bilagani sin slutliga version för att kunna granska och.terkoppla till kund om eventuella ändringar. Enl.gupplöst PDF mailas till: samma kontaktpersonsom vid bokningen.Bonnier News äger rätten att stoppa en bilagasom inte följer gällande regelverk och tidningenspolicy för annonsering. Distributionsdag
grund av redaktionella eller tekniska skäl kanvi komma att ändra utgivningsdatum för bilaganeller distribuera bilagan under tv. eller flera utgivningsdagar.I det fall meddelas beställarensnarast möjligt Överupplaga vid sektionering
När Bonnier News trycker bilagan ing.r en överupplagap. upp till 100 ex samt transport till enadress inom Sverige utan kostnad. Större upplagoroch/eller fler transporter enligt offert. Önskem.lom större överupplaga meddelas minst fyra veckorinnan utgivning. Reklamation
Vid reklamation av annonser skall detta görassenast10 arbetsdagar fr.n införingstillfället. Material
som inte uppfyller TU:s ”Bestämmelserför annonsförmedling” och ”Normer för annonsering”kan inte reklameras. Observera att kunden
Ansvarar för att materialet är producerat s. attdet överensstämmer med kraven ovan.- ansvarar för att h.lla deadlines gällande inneh.llsgranskningoch leverans av material.
Contacts
    Click the button on products to create an inquiry