Lokaltidningen's logotype

Lokaltidningen

News · Sweden
Bilagor & Instick

Bilagor & Instick

Other
Bokning
Samtliga bokningsönskemål skall ske skriftligen till Bonnier News. För att gälla som en aktiv bokning skall bekräftelse ha erhållits från Bonnier News. Omfång och vikt skall anges vid bokningen
Vid bokning av sektionering skall önskat omfång anges. Eventuella ändringar i omfång skall meddelas Bonnier News i god tid innan utgivning. Vid bokning av ibladad eller inklamrad bilaga skall önskat omfång, format samt vikt anges.
Avbokning
Avbokning eller önskemål om flytt skall ske senast fyra veckor före bokad publiceringsvecka. Om avbokning/flytt meddelas senare än så kommer ni att debiteras 50% av det avtalade beloppet.
Bilagans avsändare
Det är ett absolut krav att inga missförstånd eller misstolkningar kan göras vad gäller bilagans avsändare och/eller producent. Bonnier News får inte framstå som avsändare eller producent av bilagan. Begrepp som “utgivare av denna...” får inte användas i bilagan elleri säljmaterial för bilagan. Istället rekommenderas begreppsom “producent” eller “producerad i samarbete med...” Begrepp som “ansvarig utgivare” eller “chefredaktör” får heller inte användas.
Annonsmärkning
Hela bilagan är att betrakta som en annons och skall därför annonsmärkas enligt TU:s bestämmelser. Första sidan och varje helsida skall överst ha en annonsmarkering meden höjd av 7 mm: “HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN...” På höger och vänster sida om denna text ordet “ANNONS”. Undantag är sidor med konventionella helsidesannonser. Produktionsruta
Produktionrutan skall följande information finnas med:
- Kontaktinformation till avsändaren
- Texten “Medföljer som bilaga i ex Sydsvenskan + månad + år” (kan alternativt läggas på första sidan)
- Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing,Malmö, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå
Layout
Bilagans utseende måste tydligt skilja sig från våra egna morgontidningar. Det skall tydligt framgå att bilagan inte är en produkt från våra varumärken. Bilagans typsnitt får ej efterlikna de typsnitt som vi använder. Innehållsgranskning
Bonnier News skall alltid ges möjlighet att före tryck granska bilagan och dess innehåll. Därför behöver vi i god tid före tryckdag HELA bilagan i sin slutliga version för att kunna granska och återkoppla till kund om eventuella ändringar. En lågupplöst PDF mailas till: samma kontaktpersonsom vid bokningen. Bonnier News äger rätten att stoppa en bilaga som inte följer gällande regelverk och tidningens policy för annonsering.
Distributionsdag
På grund av redaktionella eller tekniska skäl kan vi komma att ändra utgivningsdatum för bilagan eller distribuera bilagan under två eller flera utgivningsdagar. I det fall meddelas beställaren snarast möjligt Överupplaga vid sektionering
När Bonnier News trycker bilagan ingår en överupplaga på upp till 100 ex samt transport till en adress inom Sverige utan kostnad. Större upplagoroch/eller fler transporter enligt offert. Önskemålom större överupplaga meddelas minst fyra veckor innan utgivning.
Reklamation
Vid reklamation av annonser skall detta göras senast10 arbetsdagar från införingstillfället.
Material
som inte uppfyller TU:s ”Bestämmelser för annonsförmedling” och ”Normer för annonsering” kan inte reklameras.
Observera att kunden
- ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med kraven ovan.
- ansvarar för att hålla deadlines gällande innehållsgranskningoch leverans av material.
Click the button on products to create an inquiry